Listen Up Plus 1-2-3 (New Edition) pdf, audio + key, test.

Listen Up Plus 1-2-3 (New Edition) pdf, audio + key, test.

Tiếp theo sau bộ Listen up là bộ sách Listen up plus là loạt bài nghe dành cho trẻ em và học sinh muốn cải thiện kỹ năng nghe hiểu của mình. Mỗi cuốn gồm 16 Unit và 4 bài ôn tập. Có phần kiểm tra riêng cho mỗi bài cũng như các bài kiểm tra đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ.

Sách Listen Up Plus dựa trên nhiều chủ đề thú vị như màu sắc, sở thích, quần áo, động vật, quốc gia và mua sắm. Các hoạt động đọc chính tả cho phép học sinh cải thiện cả kỹ năng nghe và viết của họ. Ngoài ra, học sinh rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Các kiến thức về thực tế mà các em có đuọc. Luyện viết theo những gì mình nghe được. Listen Up and Listen Up Plus giúp trẻ em suy nghĩ về những gì chúng nghe và học được thông qua các hoạt động nghe khác nhau.

listen-up-plus-new-edition-1 2 3 test - download

Student’s Book (+Audio & Keys) + Test (pdf, audio, key):

LINK DOWNLOAD

 

Xem thêm:

Listen Up 1-2-3 (New Edition) pdf, audio + key.

Boost! Writing 1-4. Download full file pdf + Audio.

Step by step listening 1-3. Full file pdf, mp3 + key.

GRAMMAR MINUTE G1-6. Ngữ pháp cho trẻ mới bắt đầu.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *