Successful FCE – 10 Practice Tests 2015 format.

Successful FCE – 10 Practice Tests 2015 format. pdf, audio, key.

FCE 10 Complete Practice Tests for the Cambridge English First –  2015 format: Reading & Use of English, Writing, Listening and Speaking.

Sách bao gồm:
– 10 Bài kiểm tra Thực hành với đầy đủ file nghe audio mp3.
– Key: chỉ dẫn chi tiết các câu trả lời cho các phần chính của mỗi bài kiểm tra thực hành.

Cuốn sách sẽ giúp các bạn kiểm tra trình độ, ôn luyện thi chứng chỉ FCE có được cái nhìn bao quát về kỳ thi.

Successful FCE - 10 Practice Tests 2015 format. pdf, audio, key download

Link download full file pdf, audio, key:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

FCE Listening and Speaking Skills 1 2.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *