English World 1-10, full file pdf, CD, teacher’s book.

English World 1-10, full file pdf, CD, teacher’s book.

English World 1-10 là một khóa học mười cấp độ trực quan tuyệt đẹp sẽ đưa trẻ đi từ tiểu học đến trung học. Level 1-6: cấp độ tiểu học, level 7-10: cấp độ trung học. Giáo trình được xây dựng dựa trên sự phát triển ngôn ngữ có hệ thống và cách tiếp cận nhất quán với các kỹ năng của English World cấp độ một đến sáu đồng thời phát triển các kỹ năng quan trọng trong thế giới thực. Các trang ‘kiểm tra’ chuẩn bị cho học sinh về chủ đề bài học, và các nhiệm vụ thảo luận giúp học sinh suy nghĩ về chủ đề và cũng thúc đẩy sự tự chủ của người học. Các hoạt động tổng hợp đặt trọng tâm vào phản ứng cá nhân của học sinh và bao gồm các câu hỏi tư duy phản biện.

English World 1-10, full file pdf, CD, teacher's book. download

Liên kết tải về full file pdf, audio cd, teacher’s book: LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *